ACADEMICA

Vo Fallopia veríme v odbornosť ako kľúčový prvok. Preto sme hrdí, že sa môžeme tešiť z expertnej spolupráce s popredými univerzitami a oerganizáciami zastupujúcimi obce a mestá.

OZ FALLOPIA spolupracuje na základe uzavretých memoránd s týmito renomovanými inštitúciami:

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Trnavská univerzita, Právnická fakulta

Únia miest Slovenska

Ministerstvo životného prostredia SR

Združenie miest a obcí Slovenska