Umenie a udržateľnosť

NASUTI- festival umenia a udržateľnosti

21. septembra sa v Novej Cvernovke konal druhý ročník festivalu súčasného umenia a udržateľnosti, ktorý bol inšpirovaný suťou- nahromadeným materiálom z rekonštrukcie bývalej chemickej školy. Festival, na ktorom sa významne podieľalo aj OZ FALLOPIA sa konal v spolupráci prestížnymi partnermi Museum fuer angewandte Kunst vo Viedni, Slovenským centrom dizajnu, KC Nová Cvernovka, BSK či hl. mestom Bratislava. Podujatie bolo podporené v rámci programu INTERREG SK-AT a bolo súčasťou prestížneho projektu Vienna Biennale.

Vznikol ako prvý festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním na Slovensku a spája kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Program tvoria prednášky, diskusie, workshopy a kreatívna produkcia vo forme prezentácií, originálnych performance, objektov, dizajnov a inštalácií. Zámerom festivalu je zvyšovať povedomie o aktuálnych ekologických problémoch a riešeniach. Festival začne o 10.00 panelovými diskusiami, prezentáciami a detským sprievodným programom. Vyvrcholí vernisážou výstavy Dancing on the Ruins o 16.00 a večerným koncertom.

Program:

10.00 – 12.00 / sála
Ako ďaleko zájde pomalá móda? II. / diskusia
Lenka Vacková, Eva Klabalová, Marta Juhász, Mária Štraneková, Soňa Vidiečanová a Tomáš Horváth, moderuje Zuzana Duchová.
Je recyklovanie iba ďalšia formálna módna vlna, alebo vieme ísť hlbšie ako po povrchu dekorácie? Módne doplnky a prevádzka okolo sveta módy: šperky, topánky, spodné prádlo, obaly a galantériu predstavia ich uvedomelí tvorcovia.

13.00 – 15.00 / sála
Zelená architektúra / diskusia
Peter Szalay, Filip Gulan a Samuel Csader (Corwin), Matúš Čupka, vedúci Oddelenia životného prostredia a dopravy, Mestská časť
Bratislava-Rača, Andrej Kovarík, splnomocnenec pre životné prostredie a zeleň, Bratislava, moderuje Boris Meluš.
Zelené stavby, zelené mestá, manažment odpadu, predchádzanie jeho vzniku, zmiernenie klimatickej krízy a ďalšie výzvy “zeleného” stavebníctva a architektúry. Ako stavať, rekonštruovať a búrať ekologicky? Ekologické myslenie súčasnosti budeme konfrontovať s utopickými víziami z 1. polovice 20. storočia.

15:00 / sála
Prezentácia Ekoboardu – vybraných dizajnérskych riešení s ohľadom na ekológiu

15:30 / dvor
Performance Dance on the Ruins Dariny Alster

16.00 / dvor + prehliadka v anglickom jazyku
Vernisáž výstavy Dancing on the Ruins https://novacvernovka.eu/program/dancing-on-the-ruins
Kurátorka: Lenka Kukurová
Vystavujúci umelci a umelkyne:
Darina Alster, Markus Hiesleitner, Oto Hudec, Lenka Klodová, Daniela Krajčová, Radim Labuda, Marie Lukáčová, Ralo Mayer, Milan Mikuláštík, Oliver Ressler, Daniel Rupaszov, Jaap Scheeren, Franz Tišek, Vladimír Turner.
Medzinárodná skupinová výstava je zameraná na tému klimatickej zmeny a s ňou súvisiacej klimatickej krízy, ktorá je najväčšou výzvou súčasnosti. Kolaps nefunkčného systému poskytuje priestor pre nové idey a riešenia. Riešenia, ktoré budú založené na etickom vzťahu človeka k prírode. Umenie má v tomto procese symbolickú úlohu: inšpirovať, klásť otázky, ale aj experimentovať s odpoveďami. A tiež pripomínať, že aktivita je najlepším liekom proti negativite.

17.30 – 19.00 / sála
Človek v ére klimatickej krízy / diskusia
Lukáš Likavčan, Veronika Kolejáková, Tomáš Prokopčák, moderuje Ľubica Segečová a Boris Meluš
Na klimatickú zmenu ako na žitý fakt si postupne zvykáme takmer všetci. Reagujeme však rôzne. Ignorácia, popieranie alebo aspoň bagatelizácia problému sa zdajú byť najrozšírenejšou metódou vyrovnávania sa s novou realitou. Postupne sa však stále častejšie medzi ľuďmi objavuje aj fenomén environmentálnej úzkosti. Zrejme žiadna z predchádzajúcich generácií sa ešte nemusela vyrovnávať s tak blízkou a vážnou hrozbou pre celé ľudstvo. Ako o tejto novej realite hovoriť a písať (nielen) v médiách tak, aby stimulovala ku zmene a nie k paralýze, popieraniu, alebo pasivite. Ako klimatickú zmenu vnímame ako jednotlivci, aký má dopad jej neustála prítomnosť na našu psychiku a na naše konanie. Diskusia je prvou zo série stretnutí na tému klimatickej zmeny organizovanými iniciatívou Nestrácajme čas.

19.00 / sála
Performatívna prednáška s polievkou. Radim Labuda – Umelec v post-praxi, O symbiotickej realite.

19.00 – 22.00 / dvor
Suťopárty
Tanečno-recyklačné orgie v podaní Sláva Krekoviča a.k.a. DJ Hamborgarafabrikkan, ktorý si neberie jednorazové servítky pred mix a namieša nám posthistorický set roztopašných mashupov.

Detský sprievodný program
10.00 – 12.00 workshop EDUdrama / EDUdrama
10.00 – 16.00 workshop v Eko-kútiku Nadácie VÚB / vestibul
11.00 – 12.30 workshop Nosha / vestibul
14.00 – 16.00 workshop Suťoskalka / SCD / exteriér
16.00 – 18.00 workshop Dielnička malého muzikanta / exteriér
16.30 – 18.00 Sobota pre deti / divadelné predstavenie EDUdrama
19.00 – 19.30 Koncert Suťorchestra a Suťopárty s krátkymi prezentáciami detskej tvorby, ktorá vznikla počas dňa

Sprievodný program – Kabinet pomalosti
10:00 – 16.00 prezentácie neziskoviek
11.00 – 12.00 prezentácia práce rezidenta NC kurátora Vladimíra Us, ktorý prišiel do Bratislavy z Kišiňova na bicykli

https://www.instagram.com/nasuti_festival

Jedlo a iné:
9.00 – 19.00 Giraffe Bakery, prízemie
10.00 – 18.00 U Dobrožrúta, prízemie
12.00 -15.00 Dvanásť Duší, prízemie
10.00 – 16.00 FRL, Suťošperky a otvorený ateliér, prízemie
10.00 – 19.00 výstava dizajnu Kreverk, sála

– – –
Nadácia VÚB partner živej kultúry v Novej Cvernovke vám prináša umenie Nasuti.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Ars Bratislavensis a Hlavné mesto SR Bratislava.
Spolupráca: Rakúske kultúrne fórum Bratislava / Österreichisches Kulturforum Bratislava
Festival Nasuti je súčasťou projektu Dizajn a inovácie podporeného z programu Interreg V-A Slovakia-Austria
Partnerom podujatia je aj Slovenské centrum dizajnu, Edudrama, Corwin, Fallopia a Dobrotlač.


ENGL:

Nasuti was established as the first festival of contemporary art with environmental focus in Slovakia. The festival combines creativity, art, design, innovations and ecological thinking. The program consists of lectures, discussions, workshops and creative productions in the form of presentations, original performances, objects and installations. The aim of the festival is to raise awareness of current environmental problems and solutions. The festival will start at 10.00am with panel discussions, presentations and accompanying program for children. It will culminate with the opening of the exhibition Dancing on the Ruins at 4.00pm and an evening concert.
Curator and founder: Diana Klepoch Majdáková

Programme:
10.00 – 12.00 / hall
How far will slow fashion go? II. /discussion
Lenka Vacková, Eva Klabalová, Marta Juhász, Mária Štraneková, Soňa Vidiečanová and Tomáš Horváth, hosted by Zuzana Duchová

13.00 – 15.00 / hall
Green architecture / discussion
Peter Szalay, Filip Gulan and Samuel Csader (Corwin), Matúš Čupka, Head of Environment and Transport Department, Bratislava-Rača, Andrej Kovarík, City of Bratislava, hosted by Boris Meluš
Green buildings, green cities, waste management, waste prevention, mitigation of the climate crisis and other challenges of “green” construction and architecture. How to build, reconstruct and demolish environmentally? Today’s ecological thinking will be confronted with utopian visions from the first half of the 20th century.

15.00 / hall
Presentation of Ecoboard

15:30 / garden
Performance Dance on the Ruins by Darina Alster

16.00 / garden + guided tour in English
Opening of the exhibition Dancing on the Ruins
Curator: Lenka Kukurová
Artists: Darina Alster, Markus Hiesleitner, Oto Hudec, Lenka Klodová, Daniela Krajčová, Radim Labuda, Marie Lukáčová, Ralo Mayer, Milan Mikuláštík, Oliver Ressler, Daniel Rupaszov, Jaap Scheeren, Franz Tišek, Vladimír Turner
The international group exhibition focuses on the topic of climate change and the related climate crisis, which is the biggest challenge of the present. It is becoming increasingly evident that continuing in the current way of life leads to the destruction of the planet and to endangering the survival of humanity. Quick action is required to halt this threat. It is a challenge concerting us both as individuals and as a society. Preservation of life on Earth requires systematic changes in all human areas and activities: in energy production, food production, waste management, transport or housing, changes in legislation, and the financial system.
The exhibition is a celebration of these changes. A new society is emerging in ruins and rubble of these changes. The collapse of a dysfunctional system provides room for new ideas and solutions. The solutions are based on the ethical relationship of man to nature. In this process, art’s task is symbolic: to inspire, ask questions, but also experiment with answers. And also to remind that activity is the best remedy for negativity.

17.30 – 19.00 / hall
Man in the era of climate crisis / discussion
Lukáš Likavčan, Veronika Kolejáková, Tomáš Prokopčák, hosted by Ľubica Segečová and Boris Meluš
Can we make it?

19:00 / hall
Performative Lecture with soup by Radim Labuda, Artist in post-practice, about symbiotic reality.

19.00 – 22.00 / garden
Suťoparty
DJ Hamborgarafabrikkan

Accompanying programme for children
10.00 – 12.00 workshop EDUdrama / EDUdrama
10.00 – 16.00 workshop in the VÚB Foundation eco-corner / entrance hall
11.00 – 12.30 workshop Nosha / entrance hall
14.00 – 16.00 workshop Suťoskalka / SCD / garden
16.00 – 18.00 Little musician’s workshop / garden
16.30 – 18.00 Saturday for children / EDUdrama theatre performance
19.00 – 19.30 Suťorchestra and Suťopárty concert with short presentations of children ‘s creations that were formed during the day

Accompanying programme – Kabinet pomalosti
10.00 – 16.00 presentation of NGO
11.00 – 12.00 presentation of the work of NC resident curator Vladimir Us, who came to Bratislava from Chisinau by bike

https://www.instagram.com/nasuti_festival

Food
9.00 – 19.00 Giraffe Bakery, ground floor
12.00 -15.00 Dvanásť Duší, ground floor
10.00 – 16.00 FRL, Suťošperk design studio, ground floor
10.00 – 19.00 Kreverk, design exhibition, hall

The VUB Foundation Partner of Living Culture in Nová Cvernovka brings you the art of Nasuti.
The event was supported from public sources by the Slovak Arts Council, Ars Bratislavensis and the Capital City of the Slovak Republic Bratislava.
Cooperation: Austrian Cultural Forum Bratislava / Österreichisches Kulturforum Bratislava
The Nasuti festival is part of the Design and Innovation project supported by Interreg V-A Slovakia-Austria.
The partner of the event is also the Slovak Design Center, Edudrama, Corwin, Fallopia and Dobrotlač.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s